Vragen

VRAGEN?

Aarzel niet om ons te contacteren!
Algemene vragen en informatie

Hieronder kan je een overzicht vinden van de meest gestelde vragen. Mocht je toch een andere vraag hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Hoe lang duurt een herstelling?
80% van al onze herstellingen worden binnen het uur uitgevoerd.
behoud ik al mijn gegevens?
Ja, als het toestel nog werkt is het mogelijk uw data te behouden.
is het maken van een backup betalend?
Ja, het bewaren van uw gegevens is een extra dienstverlening die niet door de fabrikant onder waarborg wordt aangeboden.
Welke data kan worden bewaard?
Dat is afhankelijk per model, doorgaans zijn dat de gegevens van de kalender, contacten, SMS, afbeeldingen & video's
MIJN TOESTEL HAPERT OF IS ERG TRAAG IN HET GEBRUIK.
Via een update van uw software zijn deze problemen vaak van de baan.
KAN IK EEN LEENTOESTEL KRIJGEN?
Ja, indien het toestel niet onmiddellijk kan hersteld worden, kan u gebruik maken van een leentoestel.
IS HET EIGENLIJK WEL INTERESSANT OM MIJN GSM OF TABLET TE LATEN HERSTELLEN?
Zeker, met uw rekening als bewijs heeft u 6 maanden garantie op de uitgevoerde herstelling(en).
IS HET NUTTIG OM GEGEVENS OP EEN GEHEUGENKAART OP TE SLAAN?
Ja, regelmatig opslaan van uw gegevens op een geheugenkaart vereenvoudigt het herstel van belangrijke gegevens.
MIJN BATTERIJ IS SNEL LEEG.
Bepaalde apps kunnen voor een verhoogd verbruik zorgen, maar vervangen van de batterij kan soms ook noodzakelijk zijn. Voor het vervangen van ingebouwde batterijen kan u uiteraard ook bij ons terecht.
WAAROM IS EEN RESET NAAR FABRIEKSINSTELLINGEN NUTTIG?
Doorgaans zal je toestel sneller reageren en verwijdert u zo twijfelachtige apps.
WAT GEBEURT ER MET MIJN GEGEVENS TIJDENS EEN FIRMWARE UPDATE?
Maak eerst een backup! Doorgaans gaan alle gegevens verloren bij het upgraden van je firmware.
Algemene Service voorwaarden  

Service voorwaarden van Phone Service Center 


Artikel 1
De huidige algemene servicevoorwaarden hebben tot doel om de voorwaarden te bepalen onder dewelke de servicepunten van Phone Service Center aan de klanten een dienst-na-verkoop zullen leveren, uitgevoerd door het personeel van Phone Service Center. 
Volgende services kunnen worden aangeboden door Phone Service Center: Services voor herstelling, identificatie GSM en  bewaring van gegevens.


Artikel 2
Voor elke herstelling wordt er een bestek opgemaakt. De kostprijs voor dit bestek bedraagt € 14,90. Dit bedrag wordt in mindering gebracht van de herstelprijs bij aanvaarding van het bestek. 
Het bestek is slechts geldig voor een periode van 7 kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn werd voorzien.


Artikel 3
De klant verbindt er zich toe bij elke herstelling van het toestel om alle benodigde informatie mee te delen aan Phone Service Center, zoals bijv. login en wachtwoord. 


Artikel 4
Bij afgifte van het defecte toestel voor herstelling wordt de klant verzocht om de SIM-kaart en de geheugenkaart zelf te bewaren. Phone Service Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van deze elementen.


Artikel 5
De klant is verantwoordelijk om een back-up te maken van de in het toestel geprogrammeerde gegevens alvorens het toestel voor herstelling wordt binnengebracht. Phone Service Center kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van alle of van een gedeelte van de opgeslagen gegevens of van het verloren gaan van bepaalde instellingen van het toestel.  


Artikel 6
Phone Service Center biedt de service bewaring van gegevens aan. De klant bevestigt dat hij werd geïnformeerd dat het noodzakelijk kan zijn de service bewaring van gegevens te laten uitvoeren vooraleer overgegaan kan worden tot herstelling van het toestel door Phone Service Center. Indien de toestelondersteuning dit niet toelaat of indien de klant een dergelijke bewaring van gegevens weigert, erkent de klant geïnformeerd te zijn dat de tussenkomst van Phone Service Center kan leiden tot het verlies van alle of een gedeelte van zijn gegevens en aanvaardt de klant alle gevolgen dat dit met zich meebrengt. De service bewaring van gegevens biedt geen garantie op volledige recuperatie van de gegevens.


Artikel 7

Om een hersteld toestel af te halen bij Phone Service Center dient steeds de herstelbon te worden voorgelegd.Indien de herstelling niet of niet volledig werd betaald, behoudt Phone Service Center zich het recht voor het toestel in zijn bezit te houden tot de betaling volledig wordt voldaan.Toestellen die niet binnen 1 jaar na ontvangst voor herstelling worden opgehaald, zullen door Phone Service Center beschouwd worden als achtergelaten en vernietigd worden.

Artikel 8
Phone Service Center behoudt zich het recht voor om de hersteltarieven ten allen tijde aan te passen. De lopende herstellingen zullen worden afgehandeld aan de op het ogenblik van het binnenbrengen van het toestel geldende tarieven.


Artikel 9
Phone Service center biedt een garantie van 6 maanden aan op de uitgevoerde herstellingen. De garantietermijn van 6 maanden start op de dag dat het herstelde toestel door de klant wordt opgehaald.  De garantietermijn van 6 maanden is niet van toepassing bij reparaties n.a.v.  van oxidatie-, vocht-, en/of corrosieschade. 
Refurbished toestellen genieten een garantie van 365 dagen.
Het recht op de garantie van 6 maanden vervalt op het ogenblik dat de klant of een derde aan het toestel heeft gewerkt.


Artikel 10
De hersteltermijn meegedeeld bij afgifte van het toestel of zoals vermeld op de website zijn louter indicatief. Phone Service Center kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden bij overschrijding van de vermelde hersteltermijn.


Artikel 11
Phone Service Center kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de foutieve manipulatie of het niet-conform gebruik van het toestel door de klant.


Artikel 12
Phone Service Center kan niet aansprakelijk gesteld worden in het geval van overmacht, waaronder wordt begrepen oorlog, ongevallen, stakingen, opstanden, gebrek aan vervoermateriaal, brand, daden van de overheid, weersomstandigheden en in het algemeen alle mogelijke belemmeringen die tot gevolg hebben de uitvoering van deze overeenkomst te vertragen of ernstig te bemoeilijken.


Artikel 13
Phone Service Center verbindt er zich toe de wettelijke bepalingen i.v.m. gegevensbescherming (Wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens) te eerbiedigen. Phone Service Center garandeert de vertrouwelijkheid van de ontvangen klantgegevens en verbindt er zich toe om dergelijke informatie niet openbaar te maken aan derden. Daarenboven zal Phone Service Center alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat haar medewerkers deze wettelijke bepalingen i.v.m. gegevensbescherming naleven.


Artikel 14
Elke betwisting of geschil naar aanleiding van of met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van onderhavige overeenkomst zal worden beoordeeld door de bevoegde rechtbanken te Antwerpen en valt onder de exclusieve toepassing van het Belgisch recht. De partijen verbinden zich ertoe om bij betwisting de nodige inspanningen te leveren op tot een vergelijk te komen.


Artikel 15
Klachten kunnen steeds schriftelijk of telefonisch gemeld worden aan Phone Service Center, Jezusstraat 3, 2000 Antwerpen, Tel. 03 707 27 72, Mail: info@phoneservicecenter.be


Coebergerstraat 49A-B 2018 Antwerpen
BTW 0552576039  Antwerpen
T +32 (0)3 707 27 72